خریدار کتاب وکاغذ باطله در غرب تهران

1 پست

خرید کاغذ در غرب تهران

خریدار کتاب وکاغذ باطله در غرب تهران

مجموعه پیک کاغذی با استفاده از تجربه بالا و عملکرد حرفه ای خود طرح خریدار کتاب وکاغذ باطله در غرب تهران را آغار کرده است . دراین روش علاوه بر جمع آوری و تفکیک بصورت حرفه ای دسته بندی شده و در اختیار بخش هایی که توانایی بهینه از این […]