کتابهای دریافتی از مشتری سریعا بسته بندی وجهت تفکیک به پیک کاغذی ارسال می‌شود