کتابهای تحویلی رو بدقت بسته بندی می‌کنیم

برای جمع آوری کتاب‌ها بهتر است که پیش از بسته بندی، آن‌ها را از هم تفکیک کنید. مثلا کتب درسی و رمان و کتاب‌های مربوط به زبان خارجه از همدیگر جدا شوند، اینگونه هنگام چیدمان کتابخانه در محل جدید به مشکل بر نمی‌خورید.